PREKIŲ PIRKIMO IR PARDAVIMO ELEKTRONINĖJE PARDUOTUVĖJE

TAISYKLĖS

1. Bendrosios nuostatos

Šios pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato juridinio asmens įsigyjančio prekes b2b.seklos.lt ir (ar) b2b.tavosodyba.lt elektroninėje parduotuvėje (toliau – Pirkėjas), ir UAB Agrofirma „Sėklos“ (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui perkant prekes elektroninėje parduotuvėje. Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu.

2. Sutarties sudarymas

2.1. Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo tada, kai Pirkėjas, elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs pristatymo metodą, susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, pasirinkęs mokėjimo būdą, paspaudžia mygtuką „Patvirtinu užsakymą“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo.

2.2. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma b2b.seklos.lt ir (ar) b2b.tavosodyba.lt duomenų bazėje.

3. Pirkėjo teisės

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.

3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju (išskyrus šiame skyriuje žemiau nurodytas išimtis), apie tai pranešęs Pardavėjui per 14 dienų nuo prekės pristatymo dienos.

3.3. Pirkėjo teisė atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju netaikoma šioms sutartims:

3.3.1. Sutartims dėl greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas;

3.3.2. Sutartims dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl pažeistos gamintojo pakuotės ar (ir) individualių fizinių savybių pokyčių;

3.4. Pirkėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

4. Pirkėjo pareigos

4.1. Pirkėjas turi pirkti prekių už sumą, nemažesnę kaip 150 Eurų

4.2. Pirkėjas pavedimu per bankininką privalo sumokėti prekių ir jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes.

4.3. Pirkėjas, pasirinkęs atsiimti prekes prekių atsiėmimo punkte, privalo jas atsiimti pasirinktame prekių atsiėmimo punkte per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo prekės pristatymo.

4.4. Jei pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

4.5. Pirkėjas, užsiregistravęs Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje, įsipareigoja neatskleisti trečiajai šaliai savo prisijungimo duomenų ir juos saugiai laikyti.

4.6. Pirkėjas, baigęs naudotis Pardavėjo elektroninės parduotuvės platforma, įsipareigoja iškarto atsijungti nuo jos, ypatingai tais atvejais, kai naudojasi viešai prieinamu interneto ryšiu, interneto kavinių paslaugomis ir pan.

4.7. Pirkėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

5. Pardavėjo teisės

5.1. Pardavėjas turi teisę keisti, sustabdyti ar nutraukti tam tikrų savo funkcijų veikimą ar dalį jų, taip pat keisti b2b.seklos.lt ir (ar) b2b.tavosodyba.lt esančių elementų išdėstymą. Atlikti veiklos pokyčiai neturi įtakos iki šių pakeitimų jau sudarytos sutarties vykdymui.

5.2. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

5.3. Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme Pirkėjo pateiktos informacijos, turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytais rekvizitais. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos.

5.4. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jei:

5.4.1. Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 2 (dvi) darbo dienas po užsakymo pateikimo;

5.4.2. Pirkėjas nepateikia Pardavėjui prašomos informacijos Pardavėjo nurodytu terminu;

5.4.3. Pirkėjas nepateikia Pardavėjui sutikimo jo asmens duomenų tikrinimui.

5.5. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis elektronine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

5.6. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles, jas paskelbdamas elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

5.7. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

6. Pardavėjo pareigos ir garantija

6.1. Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

6.2. Jei Pardavėjas dėl svarbių aplinkybių negali įvykdyti užsakymo ar pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, jis įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, ir visais atvejais atšaukti užsakymą.

6.3. Pardavėjas, nesutikdamas su Pirkėjo raštu išdėstytais reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi gavimo dienos, jeigu Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip, pateikti Pirkėjui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą.

6.4. Pardavėjas garantuoja prekių kokybę.

6.5. Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų.

7. Prekių apmokėjimas

7.1. Pirkėjas už pasirinktas elektroninėje parduotuvėje prekes Pardavėjui sumoka per banką pavedimu arba elektroninės bankininkystės pagalba.

7.2. Prekės laikomos apmokėtomis kai visa mokėtina už prekes pinigų suma gaunama ir užskaitoma Pardavėjo banko sąskaitoje.

7.3. Pirkėjas už pasirinktas prekes sumoka iš karto ir per 2 (dvi) darbo dienas elektroniniu paštu gauna Pardavėjo parengtą PVM sąskaitą faktūrą su nurodytomis joje prekėmis ir jų kaina arba Pirkėjas sumoka už prekes per nurodytą prekių užsakyme ir elektroniniu paštu pateiktoje PVM sąskaitoje faktūroje terminą.

8. Prekių pristatymas

8.1. Užsakymas pradedamas vykdyti tik gavus iš Pirkėjo pilną apmokėjimą už prekes arba šalims atskirai susitarus raštu dėl užsakymo vykdymo.

8.2. Užsakydamas prekes Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš prekių pateikimo būdų, numatytų Taisyklių 8.3.-8.4. punktuose.

8.3. Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka Pardavėjo siūlomos vežėjų kompanijos teikiamą pagal sutartį su Pardavėju prekių pristatymo paslaugą:

8.3.1. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą;

8.3.2. Pirkėjas įsipareigoja užsakyme nurodyti asmenį bei jo duomenis, kuris kaip įgaliotas atstovas gali priimti prekes. Priimant prekes būtina pateikti įgaliojimus patvirtinantį dokumentą ir galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (įgaliojimą, asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą). Jei prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, o Pirkėjas ir užsakyme nurodytas jo atstovas prekių priimti negali, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui;

8.3.3. Prekes Pirkėjo sąskaita pristato Pardavėjo įgalioti atstovai;

8.3.4. Tiksli pristatymo kaina priklauso nuo užsakomų prekių svorio, kainos, pasirinkto apmokėjimo būdo ir pristatymo metodo;

8.3.5. Prekių pristatymo terminas nurodomas Pirkėjui pateikiamame pristatymo metodų sąraše, renkantis prekių pristatymo būdą „Jūsų krepšelis“ puslapyje;

8.3.6. Jei planuojamą prekių pristatymo dieną prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną po planuotos prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją;

8.3.7. Į prekių pristatymo paslaugos mokestį neįeina užsakytų prekių užnešimas (jei svoris viršija 31,5 kg) – šią paslaugą Pirkėjas gali užsisakyti papildomai.

8.4. Pirkėjas gali prekes atsiimti savo transportu ir sąnaudomis Pardavėjo centriniame sandėlyje, esančiame adresu: V. Bielskio g. 16, LT-76161 Šiauliai. Jei Pirkėjas užsakymo teikimo metu pasirenka šį būdą:

8.4.1. Užsakytas prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas po to, kai Pardavėjo įgaliotas atstovas informavo Pirkėją, kad prekes galima atsiimti;

8.4.2. Prekes gali atsiimti tik užsakymą pateikęs Pirkėjo atstovas arba įgaliotas asmuo, nurodytas užsakymo pateikimo metu. Atsiimant prekes Pirkėjo įgaliotam atstovui būtina pateikti įgaliojimus patvirtinantį dokumentą ir galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (įgaliojimą, asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą).

8.5. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

8.6. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su prekes pristačiusiu kurjeriu arba pateikiančiu pardavėjo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ar prekės(-ių) būklę bei pasirašyti siuntos ar prekių perdavimo – priėmimo dokumentą, kuriuo gali būti ir sąskaita faktūra. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente arba sąskaitoje faktūroje, laikoma, kad prekė yra perduota tinkamos būklės, pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės (-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra.

8.7. Nustačius prekių pakuotės ar (ir) siuntos pažeidimą, prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimą(-us), Pirkėjo atstovas siuntos ar prekių privalo nepriimti. Tokiu atveju prekes pristatęs kurjeris kartu su Pirkėju ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovu užpildo pakuotės

pažeidimo aktą, kuriame nurodo rastus trūkumus. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekių kokybės ir pažeidimų, kai tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų tik tuomet, jei šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.

8.8. Prekių atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kai prekė perduota Pirkėjui.

8.9. Jei remiantis Taisyklių 8.3. – 8.4. punktais Pirkėjas neatsiima prekių per nustatytą terminą ar jų nepavyksta įteikti Pirkėjui ar Pirkėjas nebuvo sumokėjęs už prekes, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, o užsakymas anuliuojamas.

9. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

9.1. Kiekvienos b2b.seklos.lt ir (ar) b2b.tavosodyba.lt parduodamos prekės savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

9.2. Pardavėjo siūlomos įsigyti prekės yra tinkamos kokybės, t.y. prekių savybės atitinka prekės aprašymą.

9.3. Pardavėjas neatsako už tai, kad b2b.seklos.lt ir (ar) b2b.tavosodyba.lt esančios prekės savo dydžiu, forma, spalva, ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų, spalvos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių. Pirkėjui rekomenduojama perskaityti prekės aprašymą.

9.4. Pardavėjas skirtingoms prekių rūšims suteikia gamintojo nurodytą tam tikrą laiką galiojančią kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose ar kartu su prekės sąskaita-faktūra, kuri atitinka garantinį lapą.

9.5. Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo Pirkėjų teisių, kurias nustato teisės aktai įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą.

10. Teisė atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties, prekių grąžinimo ir keitimo tvarka

10.1. Pirkėjas nenurodydamas priežasties turi teisę atsisakyti (nutraukti) prekių pirkimo-pardavimo sutarties, raštu pranešdamas apie tai Pardavėjui. Šia teise Pirkėjas negali pasinaudoti Taisyklių 3.3. punkte numatytais atvejais. Gavęs Pirkėjo pranešimą, Pardavėjas nedelsdamas išsiunčia patvirtinimą apie pranešimo gavimą.

10.2. Pasinaudoti pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymo teise numatytas 14 (keturiolikos) dienų terminas apskaičiuojamas taip:

10.2.1. Kai sudaroma pirkimo–pardavimo sutartis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėjų įmonę, gauna užsakytą prekę;

10.2.2. Jeigu Pirkėjas vienu užsakymu užsakė daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėjų įmonę, gauna paskutinę prekę;

10.2.3. Jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėjų įmonę, gauna paskutinę partiją ar dalį;

10.2.4. Jeigu sudaroma sutartis dėl reguliaraus prekių pristatymo per nustatytą laikotarpį, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėjų įmonę, gauna pirmąją prekę.

10.3. Jeigu Pirkėjas atsisakė pirkimo – pardavimo sutarties kol prekė dar nebuvo jam pristatyta, Pardavėjas tokį Pirkėjo atsisakymą įformina kaip užsakymo atmetimą ir atitinkamai informuoja apie tai Pirkėją jo nurodytu elektroninio pašto adresu.

10.4. Jeigu Pirkėjas atsisakė pirkimo – pardavimo sutarties po to, kai prekė jau buvo pristatyta, arba jis ją buvo atsiėmęs, taikomos Taisyklių 10.14. – 10.15. punktuose numatytos nuostatos.

10.5. Pirkėjas turi teisę per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių perdavimo jam dienos pakeisti įsigytas prekes analogiškomis kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo prekėmis, pateikęs su grąžinamomis ar keičiamomis prekėmis „Prašymą dėl prekės grąžinimo ar keitimo“ ir pirkimo faktą patvirtinantį dokumentą, pvz. PVM sąskaitą faktūrą.

10.6. Pirkėjas gali grąžinti ar pakeisti prekes atvykęs į Pardavėjo centrinį sandėlį, esantį adresu: V. Bielskio g. 16, Šiauliai, arba pasinaudojęs Pardavėjo siūlomų vežėjų teikiamomis prekių pristatymo paslaugomis. Prekių grąžinimo ar keitimo atveju Prekių pristatymo išlaidas sumoka Pirkėjas.

10.7. Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas. Pirkėjo pranešimas apie norą pasinaudoti šio Taisyklių punkto numatyta teise su nurodytomis grąžinamomis prekėmis siunčiamas Pardavėjui jo nurodytu el. paštu.

10.8. Per numatytą 14 dienų terminą Pirkėjas turi teisę pakeisti ir grąžinti visas prekes, kurios nepatenka į šį sąrašą:

10.8.1. Mašinos ir mechaniniai įrenginiai;

10.8.2. Antžeminio transporto priemonės;

10.8.3. Augalai, gyvūnai ir tinkamos kokybės maisto prekės;

10.8.4. Sveriamos ir matuojamos prekės, kurios vartotojo pageidavimu buvo specialiai paruoštos, atpjautos, supjaustytos ir panašiai.

10.9. Gavęs prekes Pardavėjas įsipareigoja pakeisti jas tomis pačiomis prekėmis tik Pirkėjo nurodytos formos, dydžio, spalvos, modelio ar komplektiškumo. Jeigu Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamos prekės, jis grąžina Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie norą pasinaudoti šia teise, o jei Prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.

10.10. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.

10.11. Teise grąžinti prekes Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu nebuvo praleistas prekės grąžinimui numatytas terminas, prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama. Visos grąžinamos prekės turi būti su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais ir originalia nepažeista pakuote.

10.12. Grąžindamas Pardavėjui netiesiogiai prekes, Pirkėjas privalo nurodyti siuntėjo adresą bei savo vardą, pavardę ar juridinio asmens pavadinimą ir tinkamai supakuoti prekę, kad ji nebūtų pažeista siuntimo metu. Pardavėjas negrąžins pinigų už prekes, kurios buvo pažeistos siuntimo metu. Pardavėjas neatsako už siuntinius, kurie buvo išsiųsti netinkamai supakuoti, netinkamai nurodžius adresą, taip pat jei siuntiniai buvo prarasti ar sugadinti siuntimo metu.

10.13. Jei Pirkėjas b2b.seklos.lt ir (ar) b2b.tavosodyba.lt įsigijo prekių komplektą, jis privalo grąžinti Pardavėjui visą prekių komplektą, t.y. Pirkėjas prekių grąžinimui numatytomis teisėmis gali naudotis tik visų komplekte esančių prekių atžvilgiu. Tuo atveju, kai bent viena iš komplekte esančių prekių neatitinka Taisyklių 10.11. punkte numatytų reikalavimų, Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamą visą prekių komplektą.

10.14. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą, o jei prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui, šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.

10.15. Pardavėjas turi teisę negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų pinigų tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui ir nėra patikrintos dėl atitikimo Taisyklių 10.11. punktui.

11. Atsakomybė

11.1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo, o taip pat už registracijos formoje Pirkėjo nurodyto įgalioto asmens veiksmus, sukėlusius žalą.

11.2. Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

11.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir/ar perdavimą tretiesiems asmenims. Jei b2b.seklos.lt ir (ar) b2b.tavosodyba.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie b2b.seklos.lt ir (ar) b2b.tavosodyba.lt naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju ir neatsako Pirkėjui dėl trečiojo asmens veiksmų ir kilusių neigiamų pasekmių.

11.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

11.5. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jei Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.

11.6. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje pateiktos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatumų.

12. Asmens duomenų tvarkymas

12.1. Paspausdamas mygtuką „Patvirtinu užsakymą“, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka pateikti Pardavėjui šiose Taisyklėse ir registracijos formoje nurodytus savo asmens duomenis bei neprieštarauja, kad Pirkėjo ir (ar) jo atstovų pateiktus asmens duomenis Pardavėjas tvarkytų internetinės prekybos tikslu.

12.2. Paspausdamas mygtuką „Patvirtinu užsakymą“, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka, kad Pirkėjo ir (ar) jo atstovų pateikti Pirkėjo ir (ar) jo atstovų asmens duomenys būtų teikiami Pardavėjo pasirinktiems tretiesiems asmenims, kad šie juos tvarkytų internetinės prekybos tikslu, kaip aptarta kitame punkte

12.3. Paspausdamas mygtuką „Patvirtinu užsakymą“, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka atsiimdamas prekes prekių atsiėmimo vietoje pateikti Pardavėjui ir (ar) trečiajam asmeniui, Pardavėjo nurodymu pristačiusiam prekes, vieną iš asmenį ir jo įgaliojimus identifikuojančių dokumentų: įgaliojimą, pasą, asmens tapatybės kortelę, naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą, siekiant tinkamai identifikuoti Pirkėją ir (ar) jo atstovus internetinės prekybos tikslu. Pirkėjas taip pat patvirtina, kad jis ir jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka, kad prekių atsiėmimo metu prekių atsiėmimo vietoje Pardavėjas ir (ar) trečiasis asmuo, Pardavėjo nurodymu pristatęs prekes, nusirašytų Pirkėjo ir (ar) jo atstovo pateikto asmenį identifikuojančio dokumento duomenis ir šiuos duomenis tvarkytų (įskaitant, bet neapsiribojant duomenų perdavimą Pardavėjui) internetinės prekybos tikslu.

12.4. Pažymėdamas varnele punktą „Prenumeruokite mūsų naujienlaiškius“, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir (ar) jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka, kad Pardavėjui pateiktus Pirkėjo ir (ar) jo atstovų asmens duomenis Pardavėjas tvarkytų tiesioginės rinkodaros tikslu. Pardavėjas nurodo, kad Pirkėjo (jei šis yra fizinis asmuo) ir jo atstovų asmens kodų tiesioginės rinkodaros tikslu Pardavėjas netvarkys.

12.5. Paspausdamas mygtuką „Patvirtinu užsakymą“ Pirkėjas patvirtina, kad jis (jei Pirkėjas yra fizinis asmuo) ir (ar) jo atstovai yra informuoti apie savo teisę susipažinti su Pardavėjo

tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų, nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys bet kuriuo iš tikslų.

12.6. Paspausdamas mygtuką „Patvirtinu užsakymą“, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai žino turintys teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau supranta, kad asmens duomenys yra reikalingi ir būtini siekiant vienareikšmiškai identifikuoti Pirkėją ir (ar) jo atstovus internetinės prekybos tikslais, ir nepateikus asmens duomenų bei (ar) nesutikus, kad jie būtų tvarkomi internetinės prekybos tikslu, negalės sudaryti ir (ar) vykdyti sutarties.

13. Informacijos siuntimas

13.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu arba SMS žinute jo nurodytu telefono numeriu;

13.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu adresu.

14. Baigiamosios nuostatos

14.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

14.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė..

14.3. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.